Om de webwinkel te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn. Wij moeten wettelijk gezien daarop toetsen.
Voer geboortedatum in
Ik ga akkoord met de voorwaarden

Algemene voorwaarden van de

Vereniging Nederlandse Wijn Producenten

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie: 01.01 (2020-04-09)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. VNWP: VERENIGING NEDERLANDSE WIJN PRODUCENTEN, GEVESTIGD TE 3921 AJ ELST(U), RIJKSSTRAATWEG 12.
 2. Gebruiker van deze algemene voorwaarden: een lid van de VNWP (hierna te noemen “VNWP Lid”).
 3. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon die aan VNWP Lid Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in deze algemene voorwaarden en/of de koper van Producten als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Overeenkomst: De door de Klant aan VNWP Lid verstrekte opdracht om Diensten te leveren en/of de overeenkomst tussen de Klant en VNWP Lid tot (ver)koop van wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen.
 5. Diensten: alle door VNWP Lid aan de Klant geleverde producten en diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het geven van lezingen, het organiseren van rondleidingen, het houden van wijnproeverijen, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere door VNWP Lid ten behoeve van de Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de Klant zijn verricht.
 6. Producten: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking ge- steld.
 7. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of be- drijf.
 8. Werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij VNWP Lid Diensten en Producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroe- pen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsover- eenkomst, bij de uitvoering van enige Opdracht zijn betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende, gewijzigde en/of vervolgovereenkomsten met Klant.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant of waarnaar Klant verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door VNWP Lid zonder voorbehoud uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. De algemene voorwaarden  van VNWP Lid prevaleren.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeelte- lijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voor- waarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Klant is jegens VNWP Lid verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van VNWP Lid te bedingen, dat Klant jegens VNWP Lid, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als Klant jegens VNWP Lid heeft omtrent eigendomsvoorbehoud, aansprakelijkheid.

3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door VNWP Lid gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. VNWP Lid is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant binnen de ge- stelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan VNWP Lid is bevestigd.
 2. De door VNWP Lid gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af verkoper”, inclusief accijnzen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelas- ting (maar inclusief omzetbelasting bij verkoop aan particulieren/consumenten).
 3. Een overeenkomst tussen Klant en VNWP Lid komt tot stand op het moment dat VNWP Lid een opdracht en/of aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding mede kan blijken uit het stu- ren door VNWP Lid aan Klant van een schriftelijke opdrachtbevestiging (ondertekende offer- te of bevestiging van deze offerte per mail) die door Klant aan zich wordt gehouden of, bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Klant van het uitvoeren van de werkzaamheden / leveren van Producten door VNWP Lid overeenkomstig de offerte.

4. Uitvoering Diensten

 1. Aan VNWP Lid verstrekte Opdrachten tot het verlenen van diensten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen, waarbij VNWP Lid de Opdracht naar beste kunnen zal uitvoeren naar de geldende maatstaven overeenkomstig de op het moment van uitvoeren bekende stand der wetenschap.
 2. Alle Opdrachten beschouwt VNWP Lid als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon of meerdere personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien VNWP Lid dit nuttig acht, is VNWP Lid steeds bevoegd om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ge- bruik te maken van derden. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen worden doorbelast aan Klant.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door VNWP Lid opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als een fa- tale termijn.
 5. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VNWP Lid aangeeft dat deze noodza- kelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te be- grijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan VNWP Lid worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van VNWP Lid zijn gesteld, of indien Klant op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VNWP Lid bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht, zon- der dat zij daarvoor op eniger wijze jegens Klant schadeplichtig kan worden. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat VNWP Lid meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast VNWP Lid het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Klant.
 6. VNWP Lid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VNWP Lid is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Overmacht

 1. VNWP Lid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor VNWP Lid redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van VNWP Lid ontstane ver- anderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden welke krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.
 2. Voor zover VNWP Lid ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is VNWP Lid gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat in rekening te brengen. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Tevens dient Klant de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

6. Prijs, kosten en betaling

 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de hono- rering van verleende Diensten en/of geleverde Producten op basis van vaste (uur)tarieven. Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten en Producten een vaste prijs is afge- sproken, doch meer werkzaamheden dan in de overeenkomst voorzien verricht moeten wor- den, meer Producten geleverd moeten worden en/of van wijzigingen in de Opdracht door Klant om welke reden dan ook hangende de uitvoering van de Opdracht blijken, komen deze voor rekening van de Klant en zullen door VNWP Lid worden uitgevoerd tegen meerkosten (tegen het gebruikelijke (uur)tarief van VNWP Lid), waarvan de aanvaarding door Klant me- de kan blijken uit het gedogen van Klant tot het uitvoeren van dit meerwerk. VNWP Lid zal Klant zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van extra werk- zaamheden / Producten.
 2. Indien VNWP Lid met de Klant een vast (uur)tarief of vaste prijs overeenkomt, dan is VNWP Lid niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, in- dien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voor- zienbaar waren.
 3. De door VNWP Lid gehanteerde prijzen, zo nodig vermeerderd met declaraties van inge- schakelde derden, wordt exclusief omzetbelasting (maar inclusief omzetbelasting bij verkoop aan particulieren/consumenten) door middel van (tussentijdse) facturen aan Klant in reke- ning gebracht.
 4. VNWP Lid is gerechtigd om bij de totstandkoming van de overeenkomst voorschotten bij Klant in rekening te brengen. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de slotdeclaratie.
 5. Facturen van VNWP Lid dienen door Klant te worden betaald binnen 14 dagen na factuurda- tum in de valuta waarin is gefactureerd op de door VNWP Lid voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders door VNWP Lid aangegeven.
 6. Indien Klant verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij au- tomatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van beta- lingsverzuim is Klant de wettelijke(handels)rente verschuldigd over de openstaande vorde- ringen van VNWP Lid en is VNWP Lid voorts gerechtigd alle ten behoeve van Klant te ver- richten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enigerwijze jegens de Klant schadeplichtig kan worden.
 7. Is Klant in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rech- te voor zijn rekening, zulks naast de verschuldigde hoofdsom en renten. De buitengerechte- lijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk ge- bruikelijk is. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedra- gen voor niet-particuliere Klant ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 8. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere fac- tuur.

 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door, in het kader van de overeenkomst, VNWP Lid geleverde blijft haar eigendom totdat de Klant alle verplichtingen uit de met VNWP Lid gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door VNWP Lid geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VNWP Lid veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om VNWP Lid daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VNWP Lid ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VNWP Lid gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens VNWP Lid bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval VNWP Lid zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VNWP Lid en door VNWP Lid aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigen- dommen van VNWP Lid zich bevinden en deze terug te nemen.

8. Claims, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door VNWP Lid te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Iedere claim, in welke vorm dan ook, komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door der- den wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VNWP Lid, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan an- dere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VNWP Lid geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zo- als bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaam- heden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Zichtbare beschadiging aan of een zicht- bare vermissing van de Producten moeten direct, schriftelijk aan VNWP Lid worden mede- gedeeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk bin- nen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan VNWP Lid te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VNWP Lid in staat is adequaat te reageren. De Klant dient VNWP Lid in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken aan de hand van de Producten in originele staat en in originele verpakking. Indien Klant de Producten evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadever- goeding.
 4. Indien de Klant (tijdig) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten en hetgeen waartoe hij VNWP Lid opdracht gegeven heeft.
 5. Indien van een gebrek te laat melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VNWP Lid de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van VNWP Lid, vervangen of zorgdragen voor herstel daar- van dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervan- ging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan VNWP Lid te retourneren en de ei- gendom daarover aan VNWP Lid te verschaffen, tenzij VNWP Lid anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ont- staan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VNWP Lid daardoor ge- vallen, integraal voor rekening van de Klant  
 8. De rechtsvordering terzake een vermeende aanspraak van een Opdrachtgever (vorderings- recht), zoals hiervoor bedoeld, dient vervolgens, op straffe van verval daarvan, binnen 30 dagen na de indiening van het vorderingsrecht bij VNWP Lid als hiervoor bedoeld, te worden ingesteld. Indien van een gebrek derhalve te laat melding wordt gemaakt, dan komt de Op- drachtgever geen recht meer toe (op bv herstel, vervanging of schadeloosstelling).Met be- trekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 9. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van Klant na de schriftelijke toestemming tot retourzending van VNWP Lid.
 10. Levering geschiedt af bedrijf van VNWP Lid. De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is VNWP Lid gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan.
 11. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:
  a. VNWP Lid heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de Producten op het aflever- adres zullen worden geleverd.
  b. Het risico van de Producten gaat over op het moment, dat zij uit het vervoermiddel franco zijn geleverd aan Klant.
  De franco levering van de Producten aan Klant geschiedt aan het door Klant aangegeven afleveradres of tot zover als het vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuur- der ervan kan komen.
  c. De franco levering van de Producten aan Klant geschiedt aan het door Klant aangegeven afleveradres of tot zover als het vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuur- der ervan kan komen.
  Weigert Klant in het laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te ne- men, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat desalniettemin het risico op dat ogenblik op hem over.
  d. Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drem- pel van het overeengekomen afleveradres.
  e. Bij het franco leveren van de Producten zal Klant voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).
 12. 12.Levering geschiedt op voor VNWP Lid normale werktijden.
 13. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen levertijd is Klant gerechtigd VNWP Lid te manen en zal VNWP Lid binnen vijf werkdagen na de dag van de aanmaning moeten leveren.
 14. 14.VNWP Lid mag de Producten in deelpartijen leveren en factureren.

9. Pallets

 1. Klant moet bij de aflevering van de Producten gebruikte pallets franco voor eigen risico bin- nen twintig werkdagen aan VNWP Lid terugzenden.
 2. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij VNWP Lid.

10. Publiciteits- en promotiemateriaal

 1. Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat VNWP Lid al dan niet gratis aan Klant ter onder- steuning van de verkoop van de Producten of van toekomstige Producten ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van VNWP Lid. Klant moet dit op het eerste verzoek van VNWP Lid franco en voor risico Klant aan het adres van VNWP Lid terugzenden in on- geschonden en onveranderde staat.

11. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien door VNWP Lid verleende Diensten of geleverde Producten leidt tot aansprakelijkheid van VNWP Lid, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de uitke- ring uit hoofde van de door VNWP Lid afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbe- grip van het eigen risico dat VNWP Lid in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit artikel bedoelde verzekering van VNWP Lid mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van VNWP Lid, alsmede van haar eventuele bestuurders, werknemers en de door VNWP Lid bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, uit welke hoofde dan ook beperkt tot maximaal het to- taal van het, ter zake de Overeenkomst die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan Klant in rekening gebrachte prijs / tarief.
 2. De uitvoering van de verstrekte Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Klant geen rechten ontlenen. VNWP Lid is nimmer aansprakelijk voor schade welke door Klant of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door Klant verstrekte inlichtingen.
 3. VNWP Lid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VNWP Lid of ondergeschikten.
 5. Klant vrijwaart VNWP Lid zo nodig van onverhoopte aanspraken van derden.
 6. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de arti- kelen 6:185 e.v. BW zal VNWP Lid de benodigde gegevens van de producent van het pro- duct aan Klant verstrekken. Klant is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij VNWP Lid als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.
 7. VNWP Lid is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten opge- lopen tijdens lezing, rondleiding en/of proeverij op de wijnboerderij van VNWP Lid. Het ter- rein wordt volledig op eigen risico betreden. Iedere aansprakelijkheid in dat verband is uitgesloten.

12. Intellectuele Eigendom

 1. Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door VNWP Lid ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft VNWP Lid houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe de- ze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, mo- del-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. VNWP Lid behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane ken- nis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering van Opdracht door Klant kan louter schriftelijk.
 2. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden, tenzij tussen partijen anders overeengekomen:
  a) Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 30 dagen voor aanvang van uitvoering van de opdracht. Eventuele vooruitbetalingen zullen geretourneerd worden, aftrek van door VNWP Lid gemaakte administratie- en reserveringskosten groot € 100,00 ex BTW.
  b) Bij annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor aanvang van uitvoering van de opdracht is Klant een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte administra- tie- en reserveringskosten en inkomstenderving, ten bedrage van 15% van de totale of- ferte.
  c) Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van uitvoering van de opdracht is de Klant een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte administratie- en reserveringskosten, inkomstenderving, de gemaakte kosten voor inkoop en voorbe- reiding ten bedrage van 25% van de totale offerte.
  d) Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van uitvoering van de opdracht is de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte administra- tie- en reserveringskosten, inkomstenderving, de gemaakte kosten voor inkoop en voorbereiding ten bedrage van 80% van de totale offerte.
 3. Bij berekening van voormelde termijnen wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering VNWP Lid bereikt heeft.
 4. Ingeval de Klant dan wel de door de Klant aangewezen deelnemer na aanvang van de rond- leiding, lezing en/of proeverij de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Klant geen recht op enige restitutie.

14. Vertrouwelijke informatie/ bescherming persoonsgegevens

 1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wette- lijke- en/of beroepsregels VNWP Lid een meldings- en/of informatieplicht opleggen.
 2. Door Klant aan VNWP Lid verstrekte persoonsgegevens zullen door VNWP Lid niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Klant te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover VNWP Lid op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewe- zen instantie te verstrekken.
 3. Indien Klant bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van VNWP Lid, zal VNWP Lid de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Klant uit het betreffende bestand verwijderen.

15. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot door VNWP Lid verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schrifte- lijk en binnen 60 dagen nadat Klant de stukken, informatie of declaratie waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van VNWP Lid, te worden ingediend bij VNWP Lid. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Klant op.

16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen VNWP Lid en Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen die tussen VNWP Lid en een Klant mochten ontstaan worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland, locatie Zutphen.

17.Diversen

 1. Deze voorwaarden zijn op 9 april 2020 gedeponeerd bij de kamer van Koophandel.
 2. VNWP Lid behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing nadat Klant daarvan in kennis is gesteld.
 3. Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Zendingen en retourzendingen


Verzending van uw pakket

Pakketten worden over het algemeen binnen 2 dagen na ontvangst van uw betaling verzonden via PostNL of DPD met tracking en aflevering zonder handtekening. Bij onduidelijkheid over de leeftijd van de klang zal gebruik worden gemaakt van de leeftijdsverificatiedienst van de vervoerder.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Behandelingskosten zijn vaste bedragen, terwijl vervoerskosten afhankelijk zijn van het totaalgewicht. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.

Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.